Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

I. Úvodní ustanovení

 1. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího.
 2. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.
 3. Veškeré přijaté a potvrzené objednávky určené k dodání na území České republiky jsou považovány za závazné.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován.
 6. Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 2. Odeslaná objednávka reprezentuje kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím. Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno elektronickou poštou zpráva s jejím potvrzením. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte emailem nebo telefonicky.
 3. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy písemným potvrzením objednávky.

III. Dodací podmínky, termíny

 1. Místem plnění je sídlo /bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři registrace, není-li kupujícím do objednávky uvedeno místo jiné.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
 3. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do 7 pracovních dnů) po odeslání platné objednávky do jeho elektronické schránky.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně mu prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
 5. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

IV. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží dle sjednaných podmínek s prodávajícím. Cena za přepravu je hrazena prodávajícím v případě, že výše objednávky přesáhne částku definovanou v podminkách dopravy - http://www.voipobchod.cz/shop/index.php?main_page=shippinginfo . V opačném případě platí přepravu kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.
 2. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz)

V. Záruka, reklamace, doklady

 1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku dle ustanovení Občanského zákoníku (nevztahuje se na prodej použitého zboží nebo výprodej). Prodávající současně se zbožím vybaví každou zásilku potřebnými doklady, které se ke zboží vztahují. Minimálně však fakturou, která je chápana i jako dodací list.
 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení zásilky i bez udání důvodu. Toto právo je mu zaručeno novelou Občanského zákoníku (367/2000Sb) platnou od 1. 1. 2001.
 3. Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:
  - zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originál obalů
  - zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
  - zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
  - v záručním listě výrobce nesmí být zákazníkem doplněno datum převzetí zboží (datum prodeje)
  - v případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno
 4. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.
 5. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad (popis vady lze doručit i elektronickou poštou).
 6. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího bezodkladně po zjištění závady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího.
 7. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího hradí kupující. Po opravě zboží či jeho výměně jsou náklady na přepravu ke kupujícímu hrazeny prodávajícím.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Zároveň kupující akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Pokud není v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku.

zpět